WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1.acSPRC

SPRC เพิ่มขึ้นเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

       บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

       ผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางด้านการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2561 จำนวน 0.5928 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 13 กันยายน 2561 นั้น สูงกว่าจำนวนกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2561

      มร. ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ยืนยันแผนงานการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยระยะเวลาในการปิดซ่อมบำรุงจะสอดคล้องกับการปิดซ่อมบำรุงครั้งสุดท้ายในปี 2557 และระหว่างการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ในครั้งนี้ SPRC จะทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีความเชื่อถือได้สูง ดำเนิน การกลั่นน้ำมันดิบได้หลากหลาย ขยายระยะเวลาในการซ่อมบำรุง รักษาระดับความพร้อมใช้ของหน่วยการผลิต (Operation Availability - OA) และอัตราการกลั่นที่ใช้จริง (Utilization of Equivalence Distillation Capacity – UEDC) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นน้ำมันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและคาบสมุทรอินเดีย

      นอกเหนือจากการปิดซ่อมบำรุงใหญ่แล้ว SPRC ยังมีโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ (Crude Distillation Unit - CDU) และหน่วยผลิตปลายน้ำอื่นๆ จาก 165,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ทันทีหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการในเดือนธันวาคม 2562

 

Resolutions 2019 Annual General Meeting of Shareholders

Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) conducted its 2019 Annual General Meeting of the Shareholders (AGM) today at the Grand ballroom, The Radisson Blue Plaza, Bangkok.

      The Shareholders of SPRC acknowledged 2018 Company’s operational and financial performance and approved non-payment of dividend from the net profit of 1 July to 31 December 2018. The amount of interim dividend payment for the first half of 2018 performance at Baht 0.5928 per share paid on 13 September 2018 exceeded the 2018 net profit. This interim dividend payment is equivalent to 104% of the 2018 net profit.

     Mr.Timothy A. Potter confirmed the scheduled shut down for maintenance of all its production units during November – December 2019. The duration of the shutdown will be in line with the previous shutdown in 2014. The maintenance activities will be to upgrade its facilities to improve efficiency, reliability and environmental, health and safety performance. This will enable SPRC to continue safe and reliable operation, process more crude types, extend the scheduled shut down period and maintain its 1st quartile in OA (Operation Availability) and UEDC (Utilization of Equivalence Distillation Capacity) among refineries in Asia Pacific and Indian Ocean region.     

     In addition, the Company continues its previously announced Capacity Increase Project.       The project will increase the capacity of its Crude Distillation Unit (CDU) and related downstream units from 165,000 barrels per day to 175,000 barrels per day. The Company expects to generate additional benefit immediately after this project is finished in December 2019.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ โทร. 038-699-259, 092-271-8449 www.sprc.co.th  

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1