WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 25ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท 'บ.ทีพีไอ โพลีน' ที่ระดับ'BBB+/Positive'

 

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'BBB+'ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 'Positive' หรือ 'บวก' นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังได้จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับBBB+'ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นี้ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมจำนวน 3 พันล้านบาทและส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

     อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศไทย รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลาย และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า อันดับเครดิตดังกล่าวยังสะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งอีกด้วยว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อโรงไฟฟ้าใหม่ทุกโรงของบริษัทดำเนินงานครบ 1 ปีเต็มแล้ว อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนลงไปบางส่วนจากลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของธุรกิจปูนซีเมนต์และพลาสติก รวมถึงความเสี่ยงจากการดำเนินงานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-derived Fuel -- RDF) อีกทั้งข้อจำกัดจากการกระจุกตัวของแหล่งเงินกู้ยืมและความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจากการกู้ยืมใหม่ (รีไฟแนนซ์) ของบริษัทอีกด้วยเช่นกัน

      ผลการดำเนินงานของบริษัทฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้านั้นถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจปูนซีเมนต์ที่อ่อนแอนั้นยังคงฉุดผลการดำเนินงานโดยรวมและความเข้มแข็งทางเครดิตของบริษัทอยู่ ทั้งนี้ กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3.7 พันล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 45.8% จากปีก่อน สถานะทางการเงินของบริษัทก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยเช่นกัน โดยอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายลดลงมาอยู่ที่ 6.6 เท่าในเดือนมิถุนายน 2562 จาก 7.6 เท่าในปี 2561 และ 11.2 เท่าในปี 2560

     ทริสเรทติ้ง ยังคงมีมุมมองว่า สถานะทางการเงินของบริษัทจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง คาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทจะลดลงสู่ระดับ 6.0 เท่าในอีก 2 หรือ 3 ปีข้างหน้าได้ หากไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่โดยใช้เงินกู้เป็นหลักเกิดขึ้น หรือธุรกิจปูนซีเมนต์ที่อ่อนแอไปมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังมีข้อสังเกตด้วยว่ากระแสเงินสดจากโรงไฟฟ้าของบริษัทจะเริ่มลดลงในปี 2565 เนื่องจากการหมดอายุของส่วนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะจำนวน 2 โรงที่มีกำลังการผลิต 20 และ 60 เมกะวัตต์

    อันดับเครดิตยังลดทอนลงจากการขาดแหล่งเงินกู้ที่หลากหลายของบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทพึ่งพาหุ้นกู้เป็นแหล่งเงินทุนหลัก โดยสัดส่วนของหุ้นกู้นั้นคิดเป็นประมาณ 84% ของหนี้สินโดยรวมของบริษัท ความเสี่ยงในการชำระคืนและการ

      รีไฟแนนซ์หุ้นกู้เหล่านี้จึงถือว่ามีนัยสำคัญเนื่องจากกำหนดการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 7.2 พันล้านบาทในปี 2563 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.72 หมื่นล้านบาทในปี 2564

แนวโน้มอันดับเครดิต

      แนวโน้มอันดับเครดิต 'Positive' หรือ 'บวก'สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะดียิ่งขึ้นจากแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจปูนซีเมนต์และสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นของกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

     อันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นหากธุรกิจปูนซีเมนต์ของบริษัทฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญและโรงไฟฟ้าของบริษัทสร้างกระแสเงินสดจำนวนมากในขณะเดียวกันกับที่บริษัทสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ตามแผน นอกจากนี้ หากบริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายให้ต่ำกว่า 6 เท่าได้เป็นระยะเวลานาน อีกทั้งบริษัทมีแหล่งกู้ยืมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็อาจเป็นเงื่อนไขให้มีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตได้

      อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับลดลงหากสถานะทางการเงินของบริษัทด้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจเกิดจากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือบริษัทมีการลงทุนขนาดใหญ่โดยใช้เงินกู้เกินตัว นอกจากนี้ การสูญเสียส่วนทุนจำนวนมากจากคดีความที่ดำเนินอยู่ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญซึ่งอาจทำให้อันดับเครดิตปรับลดลงได้เช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

TPIPL201A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 BBB+

TPIPL207A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 BBB+

TPIPL208A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,205 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 BBB+

TPIPL214A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+

TPIPL214B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 8,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+

TPIPL218A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+

TPIPL221A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,530 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+

TPIPL224A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+

TPIPL228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+

TPIPL231A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

TPIPL234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,645 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

TPIPL251A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

        ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

        บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

       ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1