WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1aaaA1Amata

AMATA จับมือออมสิน สร้าง Smart City ยกระดับพนักงาน/ชุมชน 'นิคมอมตะซิตี้ ให้ความรู้ทางการเงิน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

     นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ดำเนินภารกิจมุ่งมั่นส่งเสริมการออม รวมถึงภารกิจด้านสังคม โดยมีพันธกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และการสร้างวินัยทางการเงินควบคู่กัน ล่าสุด ธนาคารฯ ได้ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สร้างและพัฒนาให้เกิดเมืองที่สมบูรณ์แบบ (Smart City) ยกระดับประชาชนและชุมชนในบริเวณนิคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยธนาคารฯ พร้อมให้ความรู้ทางการเงิน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มาตรการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

       “ความร่วมมือครั้งนี้ ในส่วนของธนาคารฯ จะเข้าไปร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มาตรการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ แทนการกู้ยืมนอกระบบ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และสร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งในระยะแรกจะเริ่มต้นจากการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับพนักงานของบริษัท หรือโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับบริษัท และจะขยายขอบเขตความร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจนบริการในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

     สำหรับ การเข้าถึงแหล่งทุนในระบบนั้น ธนาคารฯ ได้เตรียมสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นภายในครอบครัว ไว้คอยให้บริการประชาชนในชุมชน วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.85% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนไม่เกิน 5 ปี โดยผู้กู้ต้องลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสิน และเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้น้อย ไม่เคยกู้สินเชื่อประเภทอื่นของธนาคารออมสิน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ตลอดจนต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพหรือที่อยู่อาศัยแน่นอน หรือ สำหรับกลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงานที่มีรายได้ประจำ ที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มีบริการ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 8 ปี โดยธนาคารฯ มีเงื่อนไขพิเศษเมื่อทำสัญญาเงินกู้พร้อมเปิดบัญชีเงินฝาก ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษในอัตรา 3 เท่า ของเงินฝากประเภทเผื่อเรียก

       ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ผ่านมาธนาคารฯ เข้าร่วมสนับสนุนงานวันเด็กอมตะ 2562 'กีฬาสุขสันต์ วันเด็กสดใส'โดยสนับสนุนทุนการศึกษา และร่วมจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสุขสันต์ และในเร็วๆ นี้ ธนาคารฯ จะร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวันนัดพบแรงงาน รวมถึง จัดกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ เพื่อยกระดับความสุข และความเป็นอยู่สำหรับกลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน ที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

    นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ความร่วมมือทางธุรกิจและบริการระหว่างกันเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภายในนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะด้านการบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างรากฐานความแข็งแกร่งสู่การเป็นเมืองสมบูรณ์แบบ (Smart City) ทั้งนี้ ในระยะแรกอมตะจะให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดบุคลากรของบริษัท และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับการอบรมการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) จากธนาคาร รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านสถานที่การจัดฝึกอบรม พร้อมร่วมกันจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่เกี่ยวข้องร่วมกับธนาคารออมสินและจะขยายความร่วมมือทางธุรกิจและบริการด้านอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90