WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บีโอไอ

BOIดวงใจบีโอไอ เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นนลท.ต่างชาติในไทยปี 2561 สูงสุดในรอบ 5 ปี

    บีโอไอ เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในไทยประจำปี 2561 สูงสุดในรอบ 5 ปี นักลงทุนต่างชาติร้อยละ 98.5 ยันเดินหน้าลงทุนในไทย ทั้งขยายการลงทุนเพิ่ม และรักษาระดับการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง ชูความพร้อมด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นปัจจัยหลักที่ นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในไทย

     นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2561 จากจำนวน 600 บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักลงทุนต่างชาติร้อยละ 98.5 มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง สูงสุดในรอบ 5 ปี เมื่อเทียบกับผลสำรวจที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2557 โดยนักลงทุนต่างชาติร้อยละ 33 มีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย และนักลงทุนอีกร้อยละ 65.5 ยังรักษาระดับการลงทุนในไทยไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนนักลงทุนที่มีแผนลดระดับการลงทุนตามสภาวะธุรกิจ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น

      สำหรับ ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนวางแผนจะขยายการลงทุน รวมทั้งยังคงเดินหน้ารักษาการลงทุนในไทยนั้น พบว่า สามลำดับแรก คือ การมีวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพียงพอ (ร้อยละ 54.7) ตามด้วยการมี ผู้รับช่วงการผลิต (ซัพพลายเออร์) ที่เพียงพอ (ร้อยละ 50.8) และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย (ร้อยละ 44.5)

   “ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน ทั้งในส่วนของการมีชิ้นส่วน วัตถุดิบ และซัพพลายเออร์ที่เพียงพอ ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่งบีโอไอและหน่วยงานภาครัฐได้เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น บีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ” นางสาวดวงใจ กล่าว

       นอกจากนี้ การสำรวจยังได้สอบถามถึงความพึงพอใจต่อบริการของบีโอไอ พบว่า นักลงทุนมีความพึงพอใจต่อบริการของบีโอไอเพิ่มสูงขึ้นในแทบทุกด้าน ได้แก่ ภาพรวมการให้บริการ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบีโอไอ บริการที่ได้รับจากศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ บริการจากศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน หรือ OSOS และความง่ายในการเข้าถึงบริการ ตลอดจนความรวดเร็ว เป็นต้น ขณะที่สิ่งที่นักลงทุนต้องการให้มีการปรับปรุงคือ ระบบราชการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การยกเลิกใบอนุญาตหรือกระบวนการที่ไม่จำเป็น การปรับปรุงระบบภาษีให้มีขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น และการปรับปรุงขั้นตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ก็ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

 

BOI ตีปี๊บต่างชาติเชื่อมั่น พร้อมลงทุนไทยสูงสุดรอบ 5 ปี

      แนวหน้า : นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2561 จากจำนวน 600 บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักลงทุนต่างชาติ 98.5% มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง สูงสุดในรอบ 5 ปี เมื่อเทียบกับผลสำรวจที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2557 โดยนักลงทุนต่างชาติ 33% มีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย และ นักลงทุนอีก 65.5% ยังรักษาระดับการลงทุนในไทยไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนนักลงทุนที่มีแผนลดระดับการลงทุนตามสภาวะธุรกิจ มีสัดส่วนเพียง 1.5% เท่านั้น

      สำหรับ ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนวางแผนจะขยายการลงทุน รวมทั้งยังคงเดินหน้ารักษาการลงทุนในไทยนั้น พบว่า สามลำดับแรก คือ การมีวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพียงพอ 54.7% ตามด้วยการมีผู้รับช่วงการผลิต (ซัพพลายเออร์) ที่เพียงพอ 50.8% และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย 44.5%

     "ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน ทั้ง ในส่วนของการมีชิ้นส่วน วัตถุดิบ และซัพพลายเออร์ ที่เพียงพอ ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่งบีโอไอและหน่วยงานภาครัฐได้เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น บีโอไอ ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ" นางสาวดวงใจ กล่าว

      นอกจากนี้ การสำรวจยังได้สอบถามถึง ความพึงพอใจต่อบริการของบีโอไอ พบว่า นักลงทุนมี ความพึงพอใจต่อบริการของบีโอไอเพิ่มสูงขึ้นในแทบทุกด้าน ได้แก่ ภาพรวมการให้บริการ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบีโอไอ บริการที่ได้รับจากศูนย์บริการวีซ่าและ ใบอนุญาตทำงาน ฯลฯ

BOI เผยผลสำรวจปี 61 ต่างชาติ 98.5% มีความเชื่อมั่นลงทุนในไทยต่อเนื่องสูงสุดในรอบ 5 ปี

      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในไทยประจำปี 2561 สูงสุดในรอบ 5 ปี นักลงทุนต่างชาติ 98.5% ยันเดินหน้าลงทุนในไทย ทั้งขยายการลงทุนเพิ่ม และรักษาระดับการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง ชูความพร้อมด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในไทย

      น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ BOI เผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2561 จากจำนวน 600 บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักลงทุนต่างชาติ 98.5% มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง สูงสุดในรอบ 5 ปี เมื่อเทียบกับผลสำรวจที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2557 โดยนักลงทุนต่างชาติ 33% มีแผนจะขยายการลงทุนในประเทศไทย และนักลงทุนอีก 65.5% ยังรักษาระดับการลงทุนในไทยไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนนักลงทุนที่มีแผนลดระดับการลงทุนตามสภาวะธุรกิจมีสัดส่วนเพียง 1.5% เท่านั้น

     สำหรับ ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนวางแผนจะขยายการลงทุน รวมทั้งยังคงเดินหน้ารักษาการลงทุนในไทยนั้น พบว่า 3 ลำดับแรก คือ การมีวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพียงพอ 54.7% รองลงมาคือ การมีผู้รับช่วงการผลิต (ซัพพลายเออร์) ที่เพียงพอ 50.8% ตามด้วยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย 44.5%

      "ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน ทั้งในส่วนของการมีชิ้นส่วน วัตถุดิบ และซัพพลายเออร์ที่เพียงพอ ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่ง BOI และหน่วยงานภาครัฐได้เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น BOI ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ" น.ส.ดวงใจ กล่าว

    นอกจากนี้ การสำรวจยังได้สอบถามถึงความพึงพอใจต่อบริการของ BOI พบว่า นักลงทุนมีความพึงพอใจต่อบริการของ BOI เพิ่มสูงขึ้นในแทบทุกด้าน ได้แก่ ภาพรวมการให้บริการ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI บริการที่ได้รับจากศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ บริการจากศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และความง่ายในการเข้าถึงบริการ ตลอดจนความรวดเร็ว เป็นต้น

       ขณะที่สิ่งที่นักลงทุนต้องการให้มีการปรับปรุงคือ ระบบราชการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การยกเลิกใบอนุญาตหรือกระบวนการที่ไม่จำเป็น การปรับปรุงระบบภาษีให้มีขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น และการปรับปรุงขั้นตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ก็ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง

            อินโฟเควสท์